بقیه اعمال شب بیست وسوم : این شب از دو شب قدر گذشته افضل است، و از احادیث بسیار استفاده میشود، که شب قدر همین شب است، و این شب شب جهنی است یعنی شبی است که دعاها در آن اجابت میشود، و در این شب تمام کارها بر پایه حکمت الهی مقدّر گردد، و برای این شب غیر از اعمالی که با دو شب قدر گذشته مشترک است چند عمل دیگر است :