شب بیست و یکم : فضیلت این شب نورانی از شب نوزدهم بیشتر است و باید اعمال این شب را ، از غسل و احیا و زیارت و نماز هفت «توحید» و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و دعای جوشن کبیر و غیر آنها را انجام دهد و در غسل و احیا و سعی در عبادت، در این شب و شب بیست وسوم اصرار ورزد،