موانع اجابت دعا

1- عمل نکردن به دستورات دینی

یکی از عوامل عدم اجابت دعا عمل نکردن به دستورات دین می باشد. به دستورات دین عمل نمی شود و مردم را حبّ دنیا احاطه می کند و طمعِ دنیا در وجودشان شعله ور می گردد، و در دل خوفی از خدا ندارند.