کیفیت نماز شب

نماز شب یازده رکعت است ، به این ترتیب : چهار نماز دو رکعتی مانند نماز صبح خوانده می شود به نیّت نافله شب. دو رکعت نماز شفع که بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره ناس و در رکعت دوم بعد از حمد سوره فلق خوانده شود. یک رکعت نماز وتر که بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید و یک مرتبه سوره فلق و یک مرتبه سوره ناس خوانده می شود. البتّه می توان یک سوره تنها هم خواند.