فدک در کتاب المغازی

گویند : چون پیامبر (ص) به سوی خیبر حرکت فرمود و نزدیک آن رسید. محیصه بن مسعود را به فدک فرستاد تا ایشان را به اسلام دعوت کند و ایشان را بترساند که در غیر آن صورت با آنها هم جنگ خواهد فرمود و به دیار و سرزمین آنها فرود خواهد آمد .