نماز امام زمان

نماز آن حضرت دو رکعت است که در هر رکعت در سوره « حمد » آیه إِیّاکََ نَعْبُدُ و إِیّاکََ نَسْتَعینْ را صد مرتبه بخوان و پس از آن سوره « حمد » را تا « وَ لَا الْضَّالینَ » ادامه بده، آنگاه سوره توحید را یک مرتبه قرائت کن و پس از فراغت از نماز این دعا را بخوان :