از روایات استفاده می شود، سفیانی از نسل ابوسفیان و امیه می باشد. البته اینان نیز واقعاً عرب و از قریش نیستند، بلکه به عبد مناف و قریش ملحق شده اند. برای روشن شدن حقیقت امر، باید چند امر بررسی شود .